Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı
BİT 109 Bilgisayar-I
Windows iletim sistemleri, Microsoft Ofis, İnternet Explorer.

BRO 109 İletişim
İletişimin tarifi ve türleri, sözlü ve yazılı iletişim, meslek hayatında iletişim, grafik iletişim, teknolojik araçlarla iletişim.

MUH 109 Ticari Matematik
Yüzde Hesapları, Alış, maliyet, satış ve kar hesapları, oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamalar, karışım, bileşim ve alaşım problemleri, faiz hesapları, iskonto.

İPD 111 İşletme Yönetimi
İşletme ve yönetimin genel kavramları, amaçları ve çevre ile ilişkisi, işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin kuruluş çalışmaları, büyüklügün ve kapasitesi, işletme fonksiyonları, organizasyonların işlevselliği.

MUH 111 Genel Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bilgi sitemi ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları kavramı, kayıt yöntemleri, defter tutma ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları süreci, tek düzen Muhasebe ve Vergi Uygulamaları sistemi ve tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosunu kavrayabilme.

TOİ 111 Önbüro İşlemleri
Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümünde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkiler, Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri, Otele giriş-çıkış ön Muhasebe ve Vergi Uygulamaları işlemleri, problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler.

TOİ 107 Turizm Ekonomisi
Turizm Ekonomisi ve turizm ekonomisi ile ilgili genel kavramlar, turizm piyasası; turizm arzı, talebi, turizm sektöründe fiyat oluşumu, turizm sektöründe piyasa türleri, turizmin ekonomik etkileri.

ATB 193 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I
Temel Kavramlar, Türk İnkılabı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılabının hazırlık dönemi, Türk İstiklal Savaşı.

TDB 103 Türk Dili-I
Dil, diller ve Türk Dili, Dil bilgisi, sözcük, cümle, kelime türleri, anlatım türleri ve anlatım öğeleri, düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkeleri.

YDB 131-141-151 Yabancı Dil-I
Konuşma, Dinleme-Anlama, Yazma, Okuma-Anlama.

İPD 112 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku.

TOİ 112 Turizm İşlt.Maliyet Analizi
Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri, konaklama işletmeleri maliyet yönetimi, konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri yöntemler, verimlilik ve uygulama.

TOİ 114 Turizm Pazarlaması
Pazarlama-Turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar, turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri, turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları, turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri.

TSİ 102 Seyahat Acentaları Yönetimi ve Ulaştırma Sistemleri
Seyahat işletmelerinin tanımı, yönetimi ve yönetim fonksiyonları, ulaştırma sistemi içerisinde yer alan seyahat işletmelerinin sınıflandırılması, tarihçeleri ve turizm sektöründeki konumları, dünyada ve Türkiye'de ulaştırmanın geleceği.

TSİ 104 Seyahat İşletmelerinde Örgütsel İletişim
Toplumsal yaşam içinde iletişimin önemi ve etkin bir iletişimin gerçekleştirilmesini etkileyen faktörler, seyahat işletmelerinin organizasyon ve iletişim yapısı, örgütsel iletişimin önemi, dikey-yatay iletişim kanalları ve bu kanallarda iletişimi etkileyen etmenler, örgütsel iletişimde müşterilerle etkin iletişim.

ATB 194 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II
Atatürk Dönemi inkılapları, Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti'nin dış siyaseti, Atatürk İlkeleri.

TDB 104 Türk Dili-II
Yazılı ve sözlü anlatım türleri, noktalama ve yazım kuralları, anlatım bozuklukları.

YDB 132-142-152 Yabancı Dil-II
Konuşma, Dinleme-Anlama, yazma, okuma-anlama.

TOİ 203 Kongre ve Fuar Yönetimi
Dünyada ve Türkiye'de kongre ve fuar turizminin sosyal, ekonomik ve kültürel boyutları, Kongre ve fuar organizasyonu ve yönetimi.

TOİ 207 Turizm Mevzuatı
Turizm hukuku ve kaynakları, Türkiye'de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, turizm mevzuatı.

İPD 233 Anadolu Uygarlıkları
Anadolu'da tarih öncesi çağlar ve uygarlıklar, Anadolu'da tarihi çağlara geçiş ve ilk uygarlıklar, Büyük İskender, Helenistik dönem, Anadolu'da Helen sanatı, Bizans İmparatorluğu eserleri, Türk Tarihi ve Anadolu Türk Mimarisi.

TOİ 229 Turizm Coğrafyası
Turizm ve rekreasyon coğrafyası kavramları, turizmde çekicilikler açısından arz ve talep, dünyada ve Türkiye'de turizm çekicilikleri.

TOİ 231 Özel İlgi Turizmi
Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramlar ve özelikler, özel ilgi grupları, özel ilgi turizm türleri.

BEB 101 Beden Eğitimi-I
Beden eğitimi ve sporun amacı, elit spor ve herkes için spor, organizmanın spora hazırlanması, özel branş teorisi ve pratiği.

YDB 221 Mesleki Yabancı Dil-I
Konuşma, Dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama.

TSİ 201 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
Ulaştırma işletmeleri rezervasyonları, seyahat acentalarının otel işletmeleri ve tur operasyonlarına yönelik yurt içi ve yurt dışı rezervasyonları, merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları.

TSİ 205 Host ve Hosteslik Hizmetleri-I
Ulaşım sektöründe ağırlama hizmetleri, ulaşım sistemlerine göre hizmet türleri, görev alanı ile ilgili fonksiyonlar.

TSİ 203 Yatçılık ve Marina İşletmeciliği
Yat turizmi ile ilgili temel kavramlar, yat turizme ile ilgili mevzuat ve hizmetler, yat turizmini oluşturan unsurlar, marina işletmeciliği ile ilgili genel bilgiler.

İPD 235 İlkyardım ve Sağlık Bilgisi-I
Genel sağlık bilgilerin, kazalar ve trafik kazalarından ilk yardımın önemi ile ilgili bilgiler, insan vücudu ile ilgili bilgiler, solunum, kalp durması, kanamaların durdurulması ve kan dolaşımının sağlanması, şok bayılmalarda ve koma durumunda ilk yardım ile ilgili bilgiler.

TOİ 220 Yönlendirilmiş Çalışma
Plan, hazırlık ve yazım, anlatım.

TOİ 233 İkram ve Servis Teknikleri
Servis ve ikram hizmetlerinin tarihçesi, servis personeli, nitelikleri ve kişisel özellikleri, servis personelinin kişisel temizliği ile ilgili bilgiler, yiyecek içecek servis teknikleri, nezaket kuralları.

TOİ 209 Gıda ve Personel Hijyeni
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsle ile ilgili bilgiler, yaralı, patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler, patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmesi ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler, besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili bilgiler.

TSİ 202 Tur Planlaması ve Yönetimi
Turun oluşturulması, tur dosyasının hazırlanması, tur yönetimi.

TSİ 204 Seyahat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları işlemlerinde kullanılan belgeler, türlerine göre tutulmazı zorunlu defterler, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları kayıtlarında özellik taşıyan hesaplar ve hesap planları, seyahat acentelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları kayıtları, seyahat acenteleri ile konaklama işletmeleri ilişkilerinde tutulan Muhasebe ve Vergi Uygulamaları kayıtları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları kayıtlarına ilişkin örnekler.

TSİ 206 Seyahat İşletmelerinde Rezervasyon Sistemleri
Ulaştırma sistemleri rezervasyonu, seyahat acentelerinin otel işletmeleri ve tur operasyonlarına yönelik yurt içi ve yurt dışı rezervasyonu, merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları.

TSİ 208 Turizmde Rehberlik
Rehberliğin tarihi gelişimi, rehberliğin turizm sektöründeki yeri, tur ve grup çeşitleri, turun gerçekleşmesinde görev alan elemanlar, rehberlik ile ilgili mevzuat.

TSİ 210 Ulaştırma Hizmetleri ve Bilet Satışı
Uluslararası hava yolu taşımacılığı ve mevzuatı ve işleyişi, bilet çeşitleri, merkezi rezervasyon sitemi ile bilet düzenleme.

BEB 102 Beden Eğitimi-II
Sağlık ve yaşam boyu spor, spor yönetimi, sporcu sağlığı, özel branş teorisi ve pratiği.

YDB 222 Mesleki Yabancı Dil-II
Konuşma, dinleme-anlama, yazma, okuma-anlama.

İPD 216 Girişimcilik
Girişimcilik kavramı ve ortaya çıkışı, küçük işletme çeşitleri, küçük işletmelerin kuruluş süreleri, küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman, küçük işletmelerin sorunları ve çözüm yolları.

TSİ 220 Yönlendirilmiş Çalışma
Plan, hazırlık ve yazım, anlatım.

TOİ 228 Rekreasyon ve Animasyon
Rekreasyon ve animasyon kavramı ve çeşitleri ile ilgili genel bilgiler, konaklama işletmelerinde animasyon hizmetlerinin planlanması ve yönetimi, uygulamalı animasyon etkinlikleri.

TOİ 222 Turizm ve Çevre
Turizm gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar, turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizleri, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi, turizm çevre dengesi, Türkiye'de turizm ve çevre politikaları ve ulusal-uluslararası standartlar.

TSİ 222 Genel Trafik Bilgisi
Karayolları ile ilgili genel tanımlar ve karayollarının kullanılan genel özellikleri, taşıt hareketleri, taşıtların dönüş yarıçapları, karayolu trafiğinin genel özellikleri, yolların kapasitesi, trafik akamı, trafik hacmi ve yoğunluk, otoparklar ile ilgili genel bilgiler, yolların sınıflandırılması, kavşak özellikleri, kavşaklarda manevra şekilleri, kavşaklarda karışıklık ve kaza alanları, eş düzey kavşaklar, trafik işaretleri ile ilgili bilgiler.

TSİ 212 Sürücülük Teknikleri
Trafik kanunu ve yönetmelikleri tanımak, trafik ve karayolları ile ilgili tarifleri tanımak, araç ve yol tariflerini, trafik işaret ve levhalarının kavranması, karayollarının kullanılması ve bu kurallar ile ilgili bilgiler, hız kuralları, takip mesafesi, araçların manevra ve kurallarını geçme kuralları, kavşaklarda ilk geçiş hakkının kullanılması, geçiş üstünlüğünün tanımı, durma, duraklama ve park etme kuralları, araçlarda ışıklandırma.

TSİ 214 Otobüslerde Teknik Sistemler
Otobüs mekaniği, otobüste güç ve enerji durumu ile ilgili bilgiler, otobüslerde kullanılan içten yanmalı motorlar, güç iletme sistemleri, hareket öğeleri ile ilgili bilgiler, direksiyon kumanda düzeni, frenler, hidrolik ve panomatik ile ilgili bilgiler.

TSİ 216 Araç ve Yol Güvenliği
Araçların periyodik bakımı ve önemi, sefer hazırlıkları, kışlık yazlık hazırlıklar, araçların genel durumu, lastik ve seçimi ile ilgili bilgiler, karayolu trafik güvenliği, trafik işaretlemeleri, karayollarında yapılan çalışmalar, trafik işaretlemelerinin nitelikleri ve değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler, görevli kişilerin trafiği yönetme hareketleri trafiği hızlandırma ve yavaşlatma durumları, belediye sınırları içinde yapı ve tesisler, belediye sınırları dışında yapı ve tesisler, arızalı araçların işaretlenmesi, dikkat edilecek hususlar, araçlarda bulundurulması zorundu avadanlıklar yangın söndürme cihazlarının kullanılması.

İPD 236 İlk Yardım ve Sağlık Bilgisi-II
Kaza sonucu oluşan yaralanmalar ve ilk yardım, yanık yaraları, kırık çıkık ve burkulma, haberleşme, sağlığı bozan dış etkenler, sürücülük ilgi yeterliliği, ilk yardım uygulamalı tatbikatı.
Dokümanlar
İletişim

Özel Kalem :     0252 - 211 19 94

 

Öğrenci İşleri :  0252 - 211 13 04

                          0252 - 211 22 45

Fax: 0252 - 211 13 17

e-mail: fethiye@mu.edu.tr

Yukarı Çık